«Веснiк сувязi»

Научно-производственный журнал «Веснiк сувязi» информирует о направлениях развития информационно-коммуникационных технологий и связи, решениях коллегии Минсвязи, важнейших событиях, планах и достижениях организаций отрасли. Кроме того, публикуются материалы о тенденциях мирового телекоммуникационного сектора, об иностранных фирмах, выходящих на белорусский рынок, крупнейших национальных и международных форумах, семинарах и выставках ИКТ-сферы. Особое место на страницах издания занимают актуальные интервью с руководителями специализированных компаний и экспертами ИКТ-области.

Основная задача «ВС» – содействие разработке и внедрению новых технологий, развитие научно-исследовательского потенциала в области связи и информатизации, стимулирование творческой мысли и передовых идей. Журнал является открытой площадкой для профессионального диалога специалистов. На страницах издания широко освещаются вопросы производственной сферы, опыт и деятельность Белорусского профсоюза работников связи, трудовая и общественная жизнь коллективов организаций, в том числе культурные и спортивные мероприятия с участием связистов. Большое внимание уделяется ветеранам отрасли, трудовым династиям, авторитетным и заслуженным людям, внесшим значительный вклад в становление связи в Республике Беларусь.

«Веснiк сувязi» – это компетентная информация и аналитика, профессиональные комментарии, авторитетные мнения.

8 июля 2011 г. научно-производственный журнал «Веснiк сувязi» решением коллегии Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по техническим (информатика, вычислительная техника и управление; связь) и экономическим (связь) наукам.

Подтверждением высокого признания издания в научных кругах республики стала победа в Х Национальном конкурсе печатных СМИ «Золотая Литера» в номинации «Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики».

Правила оформления статей в рубрике «Научные публикации»

Полная pdf-версия научно-производственного журнала «Веснiк сувязi» представлена в «Электронном архиве национальной периодики» Национальной библиотеки Беларуси

Редакционная политика издания

Навукова-вытворчы часопіс «Веснiк сувязi» інфармуе аб напрамках развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і сувязі, рашэннях калегіі Мінсувязі, важнейшых падзеях, планах і дасягненнях арганізацый галіны. Акрамя таго, публікуюцца матэрыялы пра тэндэнцыі сусветнага тэлекамунікацыйнага сектара, аб замежных фірмах, якія выходзяць на беларускі рынак, найбуйнейшых нацыянальных і міжнародных форумах, семінарах і выставах ІКТ-сферы. Асаблівае месца на старонках выдання займаюць актуальныя інтэрв’ю з кіраўнікамі спецыялізаваных кампаній і экспертамі ІКТ-вобласці.

Асноўная задача «ВС» – садзейнічанне распрацоўцы і ўкараненню новых тэхналогій, развіццё навукова-даследчага патэнцыялу ў галіне сувязі і інфарматызацыі, стымуляванне творчай думкі і перадавых ідэй. Часопіс з’яўляецца адкрытай пляцоўкай для прафесійнага дыялогу спецыялістаў. На старонках выдання шырока асвятляюцца пытанні вытворчай сферы, вопыт і дзейнасць Беларускага прафсаюза работнікаў сувязі, працоўнае і грамадскае жыццё калектываў арганізацый, у тым ліку культурныя і спартыўныя мерапрыемствы з удзелам сувязістаў. Вялікая ўвага надаецца ветэранам галіны, працоўным дынастыям, аўтарытэтным і заслужаным людзям, якія ўнеслі значны ўклад у станаўленне сувязі ў Рэспубліцы Беларусь.

«Веснiк сувязi» – гэта кампетэнтная інфармацыя і аналітыка, прафесійныя каментары, аўтарытэтныя думкі.

8 ліпеня 2011 г. навукова-вытворчы часопіс «Веснiк сувязi» рашэннем калегіі Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па тэхнічных (інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне; сувязь) і эканамічных (сувязь) навуках.

Пацвярджэннем высокага прызнання выдання ў навуковых колах рэспублікі стала перамога ў Х Нацыянальным конкурсе друкаваных СМІ «Залатая Літара» у намінацыі «Лепшыя матэрыялы навуковай, навукова-папулярнай тэматыкі».

Правілы афармлення артыкулаў у рубрыцы «Навуковыя публікацыі»

Поўная pdf-версія навукова-вытворчага часопіса «Веснiк сувязi» прадстаўлена ў «Электронным архіве нацыянальнай перыёдыкі» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Рэдакцыйная палітыка выдання

Последний выпуск

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию обзор публикаций очередного выпуска журнала «Веснiк сувязi» (№ 1-2024).

Подписка

Подписку на журнал «Веснiк сувязi» можно оформить:

 1. В любом отделении почтовой связи (ОПС) по каталогу РУП «Белпочта»

  Индивидуальная подписка оформляется в любом отделении почтовой связи по всей республике. В случае ведомственной подписки юридическое лицо предоставляет реквизиты, получает извещение и оформляет подписку в соответствии с платежным поручением.

 2. Через систему «Интернет-подписка»

  Для оформления подписки через интернет необходимо зарегистрироваться в качестве физического или юридического лица. Регистрационная форма для юридических лиц дополняется следующими полями, что связано с процессом оплаты заказа (поля могут быть обязательными и необязательными для заполнения):

  1. УНН (обязательное)
  2. ОКПО (обязательное)
  3. Банковский счет 
        a. Расчетный счет (обязательное)
        b. Наименование банка (обязательное)
        c. Код банка (обязательное) 
  4. Телефон и/или факс (обязательное)
  5. ФИО контактного лица (необязательное).

  Юридическое лицо осуществляет оплату оформленной подписки согласно счету-фактуре, который направляется по факсимильной связи.

 3. При помощи платежно-справочных терминалов (ПСТ)

  Оформить и оплатить подписку можно в ОПС, а также на территории магазинов, налоговых инспекций и других организаций, где установлены ПСТ РУП «Белпочта». Порядок действий: выбрать «Почтовые услуги» ► «Оформление подписки» ► Подписной период ► Тип доставки издания ► Найти необходимое издание по наименованию/индексу ► Выбрать месяцы оформления подписки ►  Ввести адресные данные и ФИО ► Оплатить подписку (только посредством банковских платежных карточек). Комиссия при оплате стоимости оформленной подписки через ПСТ не взимается.

 4. На дому

  Для оформления индивидуальной подписки на дому достаточно сделать заявку в обслуживающем ОПС на посещение почтальоном и согласовать время.

Подписные индексы:          74801 – индивидуальные подписчики

                                              748012 и 748013 – предприятия и организации

Падпіску на часопіс «Веснiк сувязi» можна аформіць:

 1. У любым аддзяленні паштовай сувязі (АПС) па каталогу РУП «Белпошта»

Індывідуальная падпіска афармляецца ў любым аддзяленні паштовай сувязі па ўсёй рэспубліцы. У выпадку ведамаснай падпіскі юрыдычная асоба падае рэквізіты, атрымлівае апавяшчэнне і афармляе падпіску ў адпаведнасці з плацежным даручэннем.

 1. Праз сістэму «Інтэрнэт-падпіска»

Для афармлення падпіскі праз інтэрнэт неабходна зарэгістравацца ў якасці фізічнай ці юрыдычнай асобы. Рэгістрацыйная форма для юрыдычных асоб дапаўняецца наступнымі палямі, што звязана з працэсам аплаты замовы (палі могуць быць абавязковымі і неабавязковымі для запаўнення):

 1. УНП (абавязковае)
  2. АКПА (абавязковае)
  3. Банкаўскі рахунак
        a. Разліковы рахунак (абавязковае)
        b. Найменне банка (абавязковае)
        c. Код банка (абавязковае)
  4. Тэлефон і/або факс (абавязковае)
  5. Прозвішча, імя, імя па бацьку кантактнай асобы (неабавязкова).

  Юрыдычная асоба ажыццяўляе аплату аформленай падпіскі згодна з рахункам-фактурай, які накіроўваецца па факсімільнай сувязі.

       3. Пры дапамозе плацежна-даведачных тэрміналаў (ПДТ)

Аформіць і аплаціць падпіску можна ў АПС, а таксама на тэрыторыі крам, падатковых інспекцый і іншых арганізацый, дзе ўсталяваныя ПДТ РУП «Белпошта». Парадак дзеянняў: выбраць «Паштовыя паслугі» ► «Афармленне падпіскі» ► Падпісны перыяд ► Тып дастаўкі выдання ► Знайсці неабходнае выданне па найменні/індэксе ► Выбраць месяцы афармлення падпіскі ► Увесці адрасныя дадзеныя і ПІІБ ► Аплаціць падпіску (толькі з дапамогай банкаўскіх плацежных картак). Камісія пры аплаце кошту аформленай падпіскі праз ПДТ не спаганяецца.

 1. На хаце

Для афармлення індывідуальнай падпіскі на хаце досыць зрабіць заяўку ў абслуговым АПС на наведванне паштальёнам і ўзгадніць час.


Падпісныя індэксы: 74801 – індывідуальныя падпісчыкі

                               748012 і 748013 – прадпрыемствы і арганізацыі

Контакты

Адрес

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24, каб. 211

Телефон

+375 17 293 81 46

Обратная связь

О редакции

РЕДАКЦИЯ

 

Заместитель главного редактора

Инин Николай Семенович

Литературный редактор

Романович Алиса Игоревна

Корреспондент

Дунай Александрина Олеговна

Верстка и дизайн

Черненко Анастасия Николаевна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

А. Н. Рябова (председатель), к. т. н.

А. В. Ивановский (заместитель председателя), д. т. н.

Н. М. Гордеенко

Н. А. Алешкевич

Ю. А. Шапкина

С. В. Новиков

А. В. Яковлев

С. В. Енин, к. т. н.

А. Е. Алексеев

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

А. О. Зеневич (председатель), д. т. н.

О. А. Высоцкий, д. э. н.

В. И. Кириллов, д. т. н.

М. М. Ковалев, д. ф.-м. н.

А. Н. Курбацкий, д. т. н.

С. В. Кругликов, д. в. н.

В. П. Кочин, к. т. н.

Н. И. Листопад, д. т. н.

А. А. Говин, к. т. н.

Д. А. Мельниченко, к. т. н.

Б. Н. Паньшин, д. т. н.

С. А. Шавров, к. т. н.