Рекламодателям

Принимаем рекламу и объявления от предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для размещения на внутренних страницах и обложках журнала «Веснiк сувязi».

Для размещения рекламно-информационных материалов необходимо направить в адрес редакции гарантийное письмо, а также готовый оригинал-макет рекламного модуля или исходные текстовые и графические материалы в случае разработки или доработки оригинал-макета силами редакции. Техтребования к принимаемым файлам вы можете уточнить по телефону.

После выхода журнала заказчику направляются счет-фактура и акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчику могут быть предоставлены не только модули, страницы, но и тематические рубрики.

О принятых решениях по размещению рекламно-информационных материалов сообщайте в редакцию «ВС»

Прейскурант на размещение рекламы

 

Прымаем рэкламу і аб’явы ад прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый усіх формаў уласнасці для размяшчэння на ўнутраных старонках і вокладках часопіса «Веснiк сувязi».

Для размяшчэння рэкламна-інфармацыйных матэрыялаў неабходна накіраваць на адрас рэдакцыі гарантыйны ліст, а таксама гатовы арыгінал-макет рэкламнага модуля або зыходныя тэкставыя і графічныя матэрыялы ў выпадку распрацоўкі або дапрацоўкі арыгінал-макета сіламі рэдакцыі. Тэхпатрабаванні да прымаемых файлаў вы можаце ўдакладніць па тэлефоне.

Пасля выхаду часопіса заказчыку накіроўваюцца рахунак-фактура і акт здачы-прыёмкі аказаных паслуг.

Заказчыку могуць быць прадастаўлены не толькі модулі, старонкі, але і тэматычныя рубрыкі.

Аб прынятых рашэннях наконт размяшчэння рэкламна-інфармацыйных матэрыялаў паведамляйце ў рэдакцыю «ВС»

Прэйскурант на размяшчэнне рэкламы