2018 №12

Нынешний спецпроект нашего журнала приурочен к знаменательном событию 2018 года – 25-летию международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО» – ведущей выставочной площадки в сфере ИТ. Традиционно это масштабное мероприятие проходит под патронажем Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и при участии широкого круга государственных органов страны, ассоциаций частного бизнеса. Изначально организатором «ТИБО» выступает ЗАО «Техника и коммуникации». Из года в год под флагами выставки собираются известные и наиболее успешные отечественные и зарубежные компании, научные и исследовательские организации, промышленные предприятия, цель которых – продемонстрировать новейшие достижения и инновационные разработки в области информационных технологий. В этот раз среди активных участников форума появился отечественный «тяжеловес» в сфере ИКТ – Парк высоких технологий.
Но задумывались ли вы над тем, что объединяет участников «ТИБО», который за четверть века перерос в настоящий форум? На наш взгляд, прежде всего неудержимая тяга к прогрессу и трансформация окружающего мира. По сути, это подсказало нам название информационного проекта, который наполнен размышлениями и выступлениями участников с их видением результатов и перспектив цифровой трансформации в нашей стране.

Цяперашні спецпраект нашага часопіса прымеркаваны да знамянальнай падзеі 2018 года – 25-годдзя Міжнароднага форуму па інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях «ТІБО» – вядучай выставачнай пляцоўкі ў сферы ІТ. Традыцыйна гэта маштабнае мерапрыемства праходзіць пад патранажам Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь і пры ўдзеле шырокага кола дзяржаўных органаў краіны, асацыяцый прыватнага бізнесу. Спрадвечна арганізатарам «ТІБО» выступае ЗАТ «Тэхніка і камунікацыі». З году ў год пад сцягамі выставы збіраюцца вядомыя і найбольш паспяховыя айчынныя і замежныя кампаніі, навуковыя і даследчыя арганізацыі, прамысловыя прадпрыемствы, мэта якіх – прадэманстраваць найноўшыя дасягненні і інавацыйныя распрацоўкі ў галіне інфармацыйных тэхналогій. У гэты раз сярод актыўных удзельнікаў форуму з’явіўся айчынны «цяжкавагавік» у сферы ІКТ – Парк высокіх тэхналогій. Але ці задумваліся вы над тым, што аб’ядноўвае удзельнікаў «ТІБО», які за чвэрць стагоддзя перарос у сапраўдны форум? На наш погляд, перш за ўсё нястрымная цяга да прагрэсу і трансфармацыя навакольнага свету. Па сутнасці, гэта падказала нам назву інфармацыйнага праекта, які напоўнены разважаннямі і выступамі удзельнікаў з іх бачаннем вынікаў і перспектыў лічбавай трансфармацыі ў нашай краіне.