Наука и исследования Навука і даследаванні Research and Development
ОАО «Гипросвязь» осуществляет научное обеспечение отрасли по вопросам электросвязи, строительства, радиочастотного ресурса, международной деятельности, стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования. Наши специалисты задействованы в поиске решений по наиболее актуальным вопросам в области электросвязи, формировании и сопровождении направлений долгосрочной научно-технической политики, разработке программ и концепций развития рынка средств и услуг электросвязи, координации международного сотрудничества, а также разработке технических нормативных правовых актов в сфере стандартизации. ААТ «Гіпрасувязь» ажыццяўляе навуковае забеспячэнне галіны па пытаннях электрасувязі, будаўніцтва, радыёчастотнага рэсурсу, міжнароднай дзейнасці, стандартызацыі, метралогіі, сертыфікацыі і ліцэнзавання. Нашы спецыялісты задзейнічаны ў пошуку рашэнняў па найбольш актуальных пытаннях у галіне электрасувязі, фарміраванні і суправаджэнні напрамкаў доўгатэрміновай навукова-тэхнічнай палітыкі, распрацоўцы праграм і канцэпцый развіцця рынку сродкаў і паслуг электрасувязі, каардынацыі міжнароднага супрацоўніцтва, а таксама распрацоўцы тэхнічных нарматыўных прававых актаў у сферы стандартызацыі. JSV Giprosvjaz provides scientific support in the sphere of telecommunications, effective radio frequency resource management, international cooperation, standardization, metrology, certification. Our specialists are engaged in implementation of major worldwide ICT and telecommunications trends and innovations on the territory of the Republic of Belarus